Udo's Prüfung zum 5. Kyu, Juni 1999

Shiho nage
Katame waza
Nikkyo


Kotegaeshi und Ikkyo